چکیده ای از سخنان دکتر آذر منصوری در نشست "ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی درباره حجاب"

   26080


نمی شود به زنان بگوییم آنطور که ما می خواهیم لباس بپوشید، اما همچنان با وزیر زن، مشکل داشته باشیم. در تعریف رجل سیاسی چالش داشته باشیم. در شاخص شکاف جنسیتی در جایگاه ۱۴۰ جهان باشیم. شاخص های کشور ما در زمینه آموزش و بهداشت خوب است، اما در شاخص اقتصاد و کسب و کار، جایگاه بسیار پایینی داریم. در میان ۱۴۳ کشور، در شاخص مشارکت سیاسی جایگاه ۱۳۶ را داریم. رضاشاه فکر می کرد با شبیه سازی پوشش زنان به پوشش کشورهای اروپایی، می توانیم به مدرنیسم برسیم. پس از انقلاب هم ما این اشتباه را تکرار کردیم؛ تصور داشتیم با باحجاب کردن زنان، جامعه، اسلامی می شود. پوشش را مسئله مهم حکومت کردیم و این دارد به حاکمیت آسیب می زند. ما در این ۴۰ سال برای زنان چه کار کردیم؟ فرصت های برابر در دسترسی به منابع ایجاد کردیم؟ پوشش، جزو سپهر خصوصی و انسانی زنان است، نمی توانیم مقرر یا خواهش کنیم فلان پوشش را داشته باشید؛ اما نسبت به حقوق شان بی تفاوت باشیم.

نمی توانیم پیرامون کشورمان دیوار بکشیم. فرهنگ ها روی همدیگر تأثیر می گذارند. از سوی دیگر، ما هم راهکار و پاسخ مناسبی در برابر این تغییرات فرهنگی جهانی نداشته ایم. دولت های بعد از انقلاب در زمینه حقوق زنان اقدام کرده اند، اما جواب نداده است؛ چون متناسب با توسعه جامعه و رشد جهانی نبوده است. چه ایراداتی در سیاست ها و رویکردهای مان داشته ایم؟

شورای زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه قدر برآمده از مطالبات زنان است؟ در سیاست گذاری های معطوف به زنان، خود زنان نقش چندانی ندارند. چالش هایی که پیرامون پوشش زنان شکل گرفته، نمی توانیم از دیگر مسائل شان جدا بدانیم. صدا و سیما پر شد از فواید حجاب و لزوم پوشش زنان تا مردان حفظ شوند و... فکر می کردیم با گشت ارشاد می توانیم پوشش زنان را مطابق نظرمان شکل بدهیم، اما می بینیم که در برابر این روش ها، دارد مقاومت می شود و شکل مقاومت ها هم تغییر می کند. زنان  اعتراض شان را به این رویکردهای قهری، با پوشش شان نشان می دهند. وقتی صورت مسئله دیده نمی شود، چنین پیامدهایی به همراه دارد. رویکرد سلبی، گذراست و برای همیشه تاثیرگذار نیست. مسائل زنان، متأسفانه هنوز مسئله احزاب ما نشده است تا بحث جدی ای را در دستور کارشان قرار دهند و رویکردشان را نسبت به این مسائل مشخص کنند. برای همین احزاب زنانه شکل می گیرد. مانیفست اصلاح طلبان در زمینه مسایل زنان کامل نیست. نقد جدی به این جریان وارد است. ما هنوز با تناقض میان سنت و مدرنیسم رو به رو هستیم. کارشناسان و فقها و علما و اندیشمندان باید به این تناقضات پاسخ هایی متناسب با واقعیات جامعه بدهند. دولت، مجلس، رسانه ها، صدا و سیما باید توجه کنند به این موضوع و از همه نگاه ها دعوت کنند تا به یک سیاست گذاری واحد برسیم. باب گفت وگوها را باید باز کنیم. امام خمینی اول انقلاب گفتند زنان در مقدرات اساسی مملکت باید حضور داشته باشند. مسائل زنان اگر حل نشوند، زمینه ای برای بحران های آینده می توانند باشند، بنابراین باید سیاست های مان را بازنگری کنیم. سیاست ها باید برآیند مطالبات جامعه مان و به ویژه مطالبات زنان باشد؛ آن هنگام می توانیم نتایج بهتری بگیریم.

منبع: کانال خبری زنان ایران


نظر شما