بهار

   13255

نکیسا رجائی خراسانی، شاعر هفت ساله


یک روز شادی در آسمان موج می زند

گرد پری ها در آسمان پخش می شود

بوی خوش بهار می آید

رنگین کمان نمایان می شود و از آسمان قلب دوستی می بارد


نظر شما