به اعتلای کشورمان معتقدیم

شورایعالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد

آبتاب در اولین ساعات صبح امروز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ شورای عالی امنیت ملی با حضور تمامی اعضاء تشکیل جلسه داد. 

شورایعالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد

Email
چاپ