به اعتلای کشورمان معتقدیم

واکنش استاد شفیعی کدکنی به وزارت ارشاد؟

آبتاب واکنش استاد شفیعی کدکنی به وزارت ارشاد در صفحه منسوب به ایشان در فضای مجازی را ببینید.
Email
چاپ
آخرین اخبار