به اعتلای کشورمان معتقدیم

واکنش استاد شفیعی کدکنی به وزارت ارشاد؟

آبتاب واکنش استاد شفیعی کدکنی به وزارت ارشاد در صفحه منسوب به ایشان در فضای مجازی را ببینید.
Email
چاپ