به اعتلای کشورمان معتقدیم

لبخند به مفاسد اقتصادی

آبتاب دکتر حجت بقایی – بداهه ایی در حاشیه کارگاه مدیریت، با عنوان لبخند به مفاسد اقتصادی:

اختلاس یعنی چه ؟

دزدی قانونی

یا که نه پول شویی

رشوه ای قانونی

دزد را صد معنی

پشت اسمش گفتند

با همین صد معنی

زشتی اش را شستند

دزد ، دزد است بدان

هر که شد نام آن

تو حواست باشد

هر که پولی برداشت

با هزاران ترفند

بعد آمد آرام

پیش تو با لبخند

یک ریال گر از توست

نام این دزدی است

لیک جالب اینجاست

مبلغ کوچک را

ریز می انگارند

پولهای هنگفت

رازهایی دارند

این که ریز است رها

آن که راز است رها

این وسط گر چیزی

کسی از رازها گفت

مجرم اصلی اوست

راز را کرده فاش

عدل را کرده حاش

او نداند این پول

ارث اجدادی است

می شود خورد و برد

بعد با یک لبخند

مردمان از رو برد

Email
چاپ
آخرین اخبار