به اعتلای کشورمان معتقدیم

خروج تعدادی از مهاجران افغان از ایران

آبتاب بیش از سه هزار نفر مهاجر افغان از ایران به کشور خود بازگشتند.

به گزارش خبرآنلاین وزارت مهاجرین امارت اسلامی در خبری نوشت: سه هزار و ۶۰۸ نفر افغان مهاجر به تاریخ ۹ آبان ماه به طور داوطلبانه از ایران به وطن خود برگشته اند.

۲۴۴ نفر از آنها جهت اخذ کمک، به دفترسازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند و مواد غذایی و غیر غذایی دریافت کردند.

Email
چاپ