به اعتلای کشورمان معتقدیم

خنجرِ خاطره

آدم ها به فراموشی مُحتاج ترند تا به خاطره
آدم ها از خاطرات، خَنجر میسازند
و با خنجرِ خاطره خط می اندازند روی همه چیزِ زندگی
زندگی خجالت میکشد که از ذِهن بیرون بیاید
بس‌ که تن‌ و بدن و سر و صورتش خط خطی خاطرات است
گاهی خاطره، خطرناک ترین چیزِ جهان است!
 سووشون – سیمین دانشور
Email
چاپ
آخرین اخبار