به اعتلای کشورمان معتقدیم

اهدای عنوان سفیر بین المللی صلح به عضو روابط عمومی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی

آبتاب، عضو کمیته روابط عمومی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی از سوی مجمع جهانی ادبی صلح و حقوق بشر به عنوان سفیر جهانی صلح انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی، این گواهی توسط نماینده مجمع جهانی دکتر علیرضا سلمانیان نوکابادی به دکتر حجت بقایی اهدا شد.

Email
چاپ