به اعتلای کشورمان معتقدیم

ظرفیت آبی سد دز تکمیل شد

آبتاب؛ ۱۲ سد مخزنی و تنظیمی در کشور به میزان حدود ۱۰۰ درصد پر از آب هستند. بر این اساس در حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب سد‌های گاران، بانه، تنگ حمام و دویرج ۱۰۰ درصد  پر از آب هستند.
به گزارش فارس، بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ سد تنظیمی و مخزنی در ایران ۱۰۰ درصد پر از آب است.
بر این اساس در حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب سد‌های گاران، بانه، تنگ حمام و دویرج ۱۰۰ درصد  پر از آب هستند. در حوضه آبریز کارون بزرگ مزیر دو سد قره آقاچ و دز ظرفیت کامل خود را پر از آب می‌بینند.
در حوضه آبریز زهره و جراحی، ۳ سد مارون، کوثر و جگین ۱۰۰ درصد ظرفیت پرشدگی دارند و در حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی تنها ۲ سد دولت آباد و آغچه ۱۰۰ درصد پر از آب است. همچنین، در حوضه آبریز سفیدرود بزرگ نیز سد تالوار ۱۰۰ درصد پرشدگی آب دارد.
مطابق این اطلاعات حوزه‌های آبریز اترک و حوضه‌های شمالی، دریاچه ارومیه، ارس و زاینده رود هیچ سدی با ۱۰۰ درصد پرشدگی ندارد.
با توجه به پراکنش بارش‌های در سال جاری وضعیت نقاط کشور باهم متفاوت است و در حالی که زنجیره کارون در استان خوزستان با حداکثر ظرفیت آب ذخیره کرده، اما در نقاطی نظیر مشهد، اردبیل و گلستان مسئله کم آبی وجود دارد.
Email
چاپ