به اعتلای کشورمان معتقدیم

جرأت کنید راست و حقیقی باشید

جرأت کنید راست و حقیقی باشید.
جرأت کنید زشت باشید!
اگر موسیقی بد را دوست دارید،
رک و راست بگویید.
خود را همان که هستید نشان بدهید.
این بزک تهوع انگیز دورویی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید،
با آب فراوان بشویید…
     منبع: ژان کریستف –  رومن رولان
Email
چاپ