تاریخ انتشار :

سرکشی رئیس سازمان زندان‌ها به محل نگهداری بازداشتی‌های اخیر

     آبتاب: رئیس سازمان زندان‌ها در بازدید از زندان تهران بزرگ، از محل اسکان بازداشتی‌های  اخیر سرکشی کرد.

در این بازدید معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در امور زندان‌ها نیز حضور داشت.