به اعتلای کشورمان معتقدیم

پیام تسلیت دکتر ظریف برای درگذشت مهسا امینی: به سهم خود شرمنده و عذر خواهم

آبتاب: دکتر محمد جواد ظزیف، وزیر سابق امور خارجه؛ برای درگذشت مهسا امینی پیام تسلیت داد.

شیر را بچه همی ماند بدو

تو به پیغمبر بچه مانی بگو

 

Email
چاپ