به اعتلای کشورمان معتقدیم

بمب خفته شهر کرمان را تحریک نفرمائید

     مهندس حسن اشرف گنجویی- کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

سطح آب سفره های زیر زمینی پهنه گسترده  شهر کرمان در اعماق  ده متری لغایت سی متری در نوسان و از این جهت تا هفتاد سال قبل از این شرایط برای راه اندازی قنات بخوبی بهره می بردند. مسئله تأمین آب توسط شبکه ای از قنوات که یا به شهر کرمان ورود می کردند و یا اینکه از شهر کرمان خارج شده و در حواشی شهر آبادی های عدیدی راه می افتاد. با ورود صنعت چاه و چاه زنی آب سفره های زیرزمینی افت و روز به روز عمیقتر گردید. پایئن رفتن آب سفره های زیر زمینی شبکه قنات مرکب از کوره، چاه های میله ای در عرصه شهر کرمان مدفون شدند. چاه های میله ای را اغلب پر و بدون توجه و آینده خطر ساز کوره های قنوات آنها را به حال خود رها نمودند. پایین رفتن آب سفره های زیر زمینی با افزایش چاه ها در حال حاضر به بیش از یکصد و هشتاد متر از سطح زمین رسیده، که به موازات شکل گرفتن چنین پدیده هایی فرماسیون یا ساختار زمین شناسی شهر کرمان بواسط کاسه ای شکل بودن و داشتن لایه غیر قابل نفوذ در عمق چهل متری اجازه عبور زه آبهای ناشی از فاضلابهای شهری را به کلی محدود و یا مسدود نموده است. ناگزیر این آبها بر روی هم انباشته شده و به طرف سطح زمین ارتفاع گرفتند، تا جائیکه امروزه در مجاورت سطح زمین محسوس می باشند. زه آبهایی تحت عنوان آب های زیر سطحی شهر کرمان با ورود به شبکه قنات مدفون شده کوره های قنوات را پر و شرایط رزیش های جانبی را تا آنجا پیش برده اند که در نقاطی از سطح زمین مرتباً فروکش یا فروچاله ایجاد می گردد. به دلیل عدم شناخت به موقع و نداشتن برنامه برای پیشگیری، در موقعیتی قرار گرفته ایم  که فروچاله، ترک، شکاف بسرعت شهر کرمان را با خطرات جدی مواجه نموده است.

نیز چاه های عمیقی بصورت پراکنده در همین عرصه مسئله دار وجود دارد که آب سفره های زیر زمینی را پمپاژ می نمایند. وزارت نیرو تا کنون آمار دقیق این چاه ها، موقعیت، آبدهی آنها را معین نکرده و بصورت علمی و کارشناسی این پدیده را تحلیل و برای آن راهکار پیدا نکرده است.

هر چاه عمیق به فرض اینکه سی لیتر در ثانیه آب پمپاژ نماید  در سال می شود: لیتر در سال    ۳۰*۳۶۵*۲۴*۶۰*۶۰=۹۴۶۰۸۰۰۰۰ و یا ۹۴۶۰۸۰ متر مکعب در سال در صورتیکه سی حلقه چاه عمیق در سطح شهر کرمان داشته باشیم یعنی سالانه بیست و هشت میلیون وسیصد و هشتاد و دو هزار و چهارصد متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی تخلیه می گردد.

با تخلیه این حجم آب یعنی آزاد شدن همین حجم ، فضا یا جای خالی به اضافه همه جاهای خالی که در پروسه چندین ده ساله قبل ایجاد شده، در تداوم این پروسه یعنی شکل گرفتن ساختمان و ساختار زمین شناسی همه منطقه ای که آبهای زیرزمینی آن حذف شده به فرم متروپل آبادان و آماده شده برای فرو ریختن میگردد. برای کاهش سرعت و جلوگیری از زود هنگام شدن چنین حادثه غیر مترقبه ای پیشنهادات ذیل مطرح می گردد:

۱- شناسایی دقیق کلیه موتورچاههای عمیقی  که از آب سفره های زیر زمینی سطح شهر کرمان آب پمپاژ می نمایند.

۲- موقعیت، عمق، آبدهی هر چاه تلمبه.

توصیه می شود که برای محدود نمودن تحریکات پوسته زمین سطح شهر کرمان حتی در صورتی که صد درصد نیاز به آب هست، این محدوده را تعطیل و از مدار پمپاژ آب خارج گردد.

Email
چاپ