تاریخ انتشار :

اولین تأثیر فقر کشتن فکر است!

یعنی اگر شما به اندازۀ کافی برای حیات خود پول نداشته باشید، بردۀ بی‌اختیار پول خواهید شد؛ همان شرایطی که طبقه متوسط به آن گذران زندگی می‌گویند!

     جرج اورول