تاریخ انتشار :

علی(ع) را چه کشت؟

یک وقت می‌گوییم علی(ع) را “که” کُشت و یک وقت می‌گوییم “چه” کُشت؟

اگر بگوییم علی را “که” کُشت؟ البته عبد الرحمن ابن ملجم، و اگر بگوییم علی را “چه” کُشت، باید بگوییم “جمود”، “خشک مغزی” و “خشکه مقدسی”؛ همین هایی که آمده بودند علی را بکشند، از سر شب تا صبح عبادت میکردند، واقعاً خیلی تأثرآور است. علی به جهالت و نادانی اینها ترحم می‌کرد، تا آخر هم حقوق اینها را از بیت المال می‌داد و به اینها آزادی فکری می‌داد.

ابن ابی الحدید می‌گوید، اگر می‌خواهید بفهمید که جمود و جهالت چیست، به این نکته توجه کنید که اینها وقتی که قرار گذاشتند این کار را بکنند، مخصوصاً شب نوزدهم رمضان را انتخاب کردند و گفتند: “ما می‌خواهیم خدا را عبادت بکنیم و چون می‌خواهیم امر خیری را انجام بدهیم، پس بهتر این است که این کار را در یکی از شبهای عزیز قرار بدهیم که اجر بیشتری ببریم.”

     شهید مطهری