تاریخ انتشار :

آب و فاضلاب و مدیربت

     نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی – کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

راهکارهائیکه مدیریت آب و فاضلاب استان کرمان را از حالت لجام گسیختگی بی برنامگی و فاصله گرفتن از مسئولیت ها و شرح وظایف واقعی، به آب و فاضلاب  کارشناسی، علمی، مردم پسند تبدیل می نماید.

۱-  توجه ویژه به کلیه گزارشات رسانه ای شده  گروه مطالبه گر در خصوص دره مورگن، احیاء و مرمت و توسعه کلیه قنوات و به روز نمودن آنها در حال حاضر به دلیل تبدیل اراضی ملی به باغ و باغکاری، موقعیت مادر چاهها، چاههای میله ای، مظهر، حریم قنوات بکلی مخدوش و تعدادی از رشته های قنات  مشخص نمی باشند. این دره دره ای استراتژیک برای تأمین آب شرب شهر کرمان بوده و می تواند باشد، مورگن دو بخش تر و خشک دارد، هر دو زیر حوزه فرم نعل اسبی با کوهستانهای گسترده و مرتفع، بطوریکه ریزش های جوی عمومی آنها عمدتاً بصورت برف می باشد، متأسفانه دیدگاه چاه و چاه زنی مدیریت آب و فاضلاب تا کنون به جای احیاء و مرمت و توسعه قنوات در جهت تخریب و کم رنگ نمودن آنها اعمال شده است.

۲- دسترسی به آمار، موقعیت و مشخصات شناسنامه ای کلیه قنواتی که در سراسر استان برای تأمین آب شرب طرف قرارداد آب و فاضلاب بوده اند، بازدید صحرائی از آنها و از آنجائیکه بواسطه دیدگاه غلط آب و فاضلاب از مدار خارج شده اند، احیاء و مرمت و توسعه آنها و بهره گیری در جهت تأمین آب شرب محل.

۳- برنامه ریزی برای احیاء و مرمت و توسعه کلیه قنواتی که در مناطق گسترده استان کرمان خصوصاً ریگان، فهرج، نرماشیر، بم، یا  جنوب استان که حق آبه بران آمادگی برای تخصیص سهام برای تأمین آب شرب را دارند.

۴- مشخص نمودن چاه های عمیقی که از عمق بیش از یکصد و هشتاد متری سطح شهر کرمان آب پمپاژ و به خارج از شهر متقل می نمایند و برنامه ریزی و هماهنگی برای بهره برداری از آنها برای تأمین آب شرب.

۵- برنامه ریزی برای اجرای طرح تأمین آب شرب به روش قنات کوه، طرحی دانش بنیان که مورد تائید پارک علم و فناوری استان کرمان قرار گرفته و برای اجرا به آب و فاضلاب ابلاغ شده است.