تاریخ انتشار :

استاد حسن اشرف گنجویی یکی از نوابغ کرمان

 

استاد حسن اشرف گنجویی در نهم خرداد ماه ۱۳۳۴ در روستای سرآسیاب فرسنگی متولد شدند، تحصیلات ابتدائی شان  را در همین روستا گذراندند، دیپلم شان را در شهر کرمان گرفتند و تحصیلات دانشگاهی شان در رشته آب و خاک دانشکده کشاورزی جندی شاپور به اتمام رساندند. ایشان چه در دوران جنگ، چه دوران بازسازی وطن دلسوزانه و صادقانه به میهن شان خدمت کردند و باعث فخر هر ایرانی به ویژه مردم شریف خطه کرمان هستند. 

مصاحبه با یکی از نوابغ استان کرمان، استاد اشرف گنجوئی