تاریخ انتشار :

باروری گیاهان با استفاده از بیوپلاستیک

     نویسنده: الهه جوادی، دکتری آلودگیهای محیط زیست

در قرن گذشته، جهان با سیل انبوهی از پلاستیک به عنوان مشکل جدی محیط زیست روبرو بوده است. از آنجا که تنها ۱۴ درصد از پلاستیک ها بازیافت می شوند، بسیاری از کارشناسان برآنند تا راه حلی برای کاهش استفاده از مواد اولیه پتروشیمی، دفع و عدم بازیافت آنها به عنوان مواد غیرقابل تجزیه زیستی بیابند.

در این راستا، گروه تحقیقاتی با نام توکیو، به تازگی روشی را برای تبدیل پلاستیک های زیستی به کود پیشنهاد کرده است. به نظر می رسد این پیشنهاد، گامی به سوی مدیریت همزمان موضوعاتی مانند افزایش استفاده مجدد، کاهش آلودگی، صرفه جویی در مصرف منابع اولیه پتروشیمی و مقابله با فقر غذایی در جهان است.

در مطالعه ای که اخیراٌ در مجله Green Chemistry به چاپ رسیده، به پلی ایزوسوربیدکربنات (PIC) به عنوان یکی از انواع پلی کربناتهای زیستی و جایگزین پلی کربناتهای شیمیایی توجه شده است. PIC از مونومر ایزوسوربید به دست آمده از گلوکز تولید می شود. جالب آن است که ایزوسوربید قابلیت تبدیل به کود از طریق فرآیند آمونولیز (گسسته شدن آمونیاکی) را دارد. در این فرایند آمونیاک برای جداسازی کربنهای پیوند یافته با مونومرهای ایزوسوربید استفاده و اوره تولید می شود. اوره به عنوان ماده غنی از نیتروژن در زمره کودهای رایج کاربرد دارد. تولید اوره از فرایند آمونولیز PIC در دمای ۳۰ درجه سیلسیوس آب و فشار اتمسفری بدون کاربرد حلالهای آلی و مصرف زیاد انرژی صورت می گیرد ولی تجزیه PIC کامل نیست. گروه تحقیقاتی با بالا بردن دما تا ۹۰ درجه سلسیوس به مدت ۶ ساعت موفق به تجزیه کامل PIC بدون استفاده از هر گونه کاتالیزوری شدند. این روش ساده و سازگار با محیط زیست با هدف توسعه پایدار و بازیافت مواد پلیمری طراحی شده است.

     منبع: Olivia, Rosane; Oct, 29, 2021; http://www.ecowatch.com