تاریخ انتشار :

تعیین تکلیف مسائل آبی استان کرمان

     نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجویی – کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

رسانه خبری بمستان: “مدیر عامل آب منطقه ای استان کرمان؛ کمتر از ۱۰ سال آینده کم آبی در شهر کرمان شدیدتر می شود.”

-فرصت سوزی شود، مدیریت بحران امکانپذیر نخواهد بود.

-پروژه انتقال آب صفا رود حدود ۴۴ درصد پیشرفت دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: هم اکنون برای شهر کرمان حداقل به میزان ۹۹۹ لیتر در ثانیه کمبود آب شرب وجود دارد و این شرایط با افزایش جمعیت از یک طرف و از بین رفتن کمیت و کیفیت منابع فعلی تأمین آب از سوی دیگر سال به سال دشوارتر می شود، به گونه ای که تا دو سال آینده این کمبود به ۱۵۰۰ لیتر در ثانیه و تا کمتر از ده سال آینده به حدود سه هزار لیتر در ثانیه خواهد رسید که بحرانی به مراتب شدیدتر همراه با تبعات اجتماعی فراوان گریبان مرکز استان و بلکه کشور را خواهد گرفت.

شرح وظایف وزارت نیرو و واحدهای نمایندگی آن در استان ها تحت عنوان شرکت های سهامی آب منطقه ای به گونه ای طراحی و تنظیم شده است که با پیوستگی به پژوهشکده ها، اندیشکده ها، بخش های مطالعاتی هر شرکت در وهله اول در هر استان از منابع آبی، تحولات هواشناسی و هیدرولوژی بصورت دقیق و به روز همراه با پیشرفت های علم و دانش, اطلاعات علمی و کاربردی جمع آوری نمایند، نیز در وهله دوم راهکارهای اجرائی نمودن دست آوردهای علمی و چگونگی اجرای انها را با کلیه واحدهائی  که به آب نیاز دارند هماهنگ و  برنامه ریزی نمایند. فراتر از آن هم هر شرکت سهامی آب منطقه ای مخصوصاً در استان کرمان مرتبط با شرکتهای مهندس مشاوره ی می باشد (شرکتهای اقماری) که با تعریف شرح خدمات و عقد قرارداد با مدت زمان معین کمبودهای مطالعاتی و اطلاعات مورد نیاز را تهیه و تنظیم می نمایند.

اظهار نظر مدیر عامل آب منطقه ای بر اساس جمع بندی مطالعات تدوین شده پژوهشکده ها، اندیشکده های شرکت های اقماری بصورت مستدل همراه با برنامه زمان بندی و راهکارهای تائید شده و متقن به جامعه منعکس می گردد. در صورت گزارش مدیر عامل بوئی از تحقیقات، برنامه ریزی برای آینده به مشام نمی رسد، طرح  کمبود ۹۹۹ لیتر در ثانیه، در دو سال آینده کمبود به ۱۵۰۰ لیتر در ثانیه برسد، کمتر از ده سال آینده کمبود به سه هزار لیتر در ثانیه خواهد رسید شرایط بحرانی به مراتب شدیدتر همراه با تبعات اجتماعی فراوان گریبان مرکز استان و بلکه کشور را خواهد گرفت و….، اثبات می نمایند که  صورت مسئله تعویض شده بجای اینکه مدیر عامل راهکارهای مقابله با چنین پدیده هایی را مطالعه و تنظیم شده به اطلاع مخاطبان و مردم کرمان برساند، خود وسط مردم آمده و سؤال کننده شده است! به عبارت دیگر برای مرم کرمان روشن نموده، که در بساط مسئولین مطالعه کننده و برنامه ریز برای استان هیچگونه راهکار تعیین کننده ای منطبق بر شرح وظایف وزارت نیرو وجود ندارد. تائید می گردد که شرکت سهامی آب منطقه ای استان کرمان نقشی در حد بنگاه معاملاتی چاه و چاه زنی را ایفا کرده و می کند، بنگاهی که  آمار چاه های مجاز را بیش از ۲۴ هزار حلقه و چاه های غیر مجاز را بیش از ۱۱ هزار حلقه اعلام می نمایند.

در پایان از ریاست محترم جمهور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تقاضا داریم که ضمن اعزام تیمی کاردان به استان کرمان مبنای کار درست و سنجیده ای را برای مسائل آب استان برنامه ریزی فرمائید.