تاریخ انتشار :

روز جهانی لغو برده‌داری

۲ دسامبر روز جهانی لغو برده‌داری است. بیش از ۴۰ میلیون نفر در سراسر جهان قربانیان برده‌داری مدرن هستند.

کار اجباری، ازدواج اجباری و قاچاق انسان توام با تهدید، اجبار، فریب و سوءاستفاده از موارد برده‌داری مدرن هستند.