تاریخ انتشار :

افزایش حقوق فقط برای دانشجویان دستیاری پزشکی نه دانشجویان دکتری تخصصی سایر رشته های علوم پزشکی!

علیرغم سهم گسترده نقش دانشجویان دکتری تخصصی در آموزش و پژوهش دانشگاههای علوم پزشکی و تمام وقتی آنها، بنابر اعلام معاون آموزش وزارت بهداشت، افزایش حقوق دانشجویان دستیاران تخصصی، فقط برای دستیاران با رشته پزشکی است و سایر دانشجویان دکتری تخصصی، هیچ بهره ای از این افزایش حقوق نخواهند برد.

بر این اساس، با اینکه چندین سال است هرگونه افزایش حقوق دستیاران، هم برای بخش بالینی و هم تخصصی (پی اچ دی) رقم میخورد، در وزارت بهداشت دولت سیزدهم، افزایش حقوق به ۶ و ۸ میلیون تومان فقط برای دستیاران بالینی پزشک خواهد بود و دانشجویان دکتری تخصصی سایر رشته های علوم پزشکی همان حقوق ۳-۴ میلیون گذشته را دریافت خواهند کرد و هیچ افزایش حقوقی نخواهند داشت.