تاریخ انتشار :

گمشده های جغرافیایی

    نویسنده: نگار احمدی

دنیز، دختر علی دایی است که ساکن لندن است. این دختر چه قدر با دخترهای همسن و سال خودش در ایران فرق میکند!
پر از امید، انرژی و انگیزه… دختری هدفمند که از آرزوهایش صحبت می کند! بدون آرایش با چهره ای که هیچ گونه دستکاری در آن دیده نمیشود. پر از نشاط و لبخند…
چند سال با دختران نوجوان همسن و سال دنیز در قالب تدریس سر و کار داشتم تمام هم و غم آنها به دست آوردن یک پسر در زندگی شان بود. تمام رقابت و جنگ و جدال شان هم باز بر سر به دست آوردن یک پسر! قهر و آشتی شان هم … حتی وقتی از آنها می پرسیدم چرا میخواهید به دانشگاه بروید با صراحت و صداقت یکی از علت های مهم رفتن به دانشگاه را فرار از محدودیت های ایجاد شده در خانواده و دسترسی بیشتر به جنس مخالف اعلام می کردند! پیدا کردن دوست پسر و شوهر را با قاه قاه خندیدن بلند و صریح بیان می کردند! و حالا مدتی است به طور میدانی با دختران آسیب دیده اجتماعی سر و کار دارم. دخترانی که محصول خانواده، جامعه و آموزش و پرورش پر از عیب و نقص هستند. دخترانی به قهقرا رفته که از سقوط، به سکس و سیگار پناه برده اند. روانشناس مرکز سوالی معمول از تمام شان می پرسد “هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ات در زندگی چیست؟” و آنها فقط هاج و واج به ما نگاه می کنند! خیلی هاشان بعد از سکوتی ممتد در پاسخ به این سوال گفته اند: “نمی دانم”
می دانم از دنیز دایی تا دختران سرزمین ام جغرافیایی به وسعت یک دنیا فاصله است! جغرافیایی که روز به روز بر تعداد گمشده هایش افزوده می شود.