تاریخ انتشار :

تعیین تکلیف اسناد هویتی کودکان با مادر ایرانی و پدر افغان سرعت یابد

آبتاب- نورالله قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت که ۲ هزار کودک با مادر ایرانی و پدر افغانستانی در استان کرمان زندگی می کنند. تعیین تکلیف اسناد هویتی این کودکان باید مورد توجه جدی قرار گیرد. ۷۹ مصوبه در مورد حقوق کودک و ۳۳۰ مصوبه در مورد اتباع و مهاجرین وجود دارد. عمده وظایف در حوزه اطفال و نوجوانان از جمله در زمینه تحصیل، امنیت و غیره در دست نهادهای اجرایی است و در این زمینه اعتبارات نیز در اختیار آنها قرار دارد.