تاریخ انتشار :

می‌گویند در زمان لئونید برژنف، کنفرانسی دربارۀ کمونیسم در مسکو برگزار شد. برژنف رفت پشت تریبون و سه ساعت و نیم با شوق فراوان دربارۀ آیندۀ اتّحاد شوروی صحبت کرد و در پایان سخنرانی گفت: “رفقا، باید به اطّلاع‌تون برسونم که کمونیسم اکنون در «افق» بشریت دیده می‌شود!”
همه بلند شدند و دست زدند.

یکی از حاضران در جلسه از بغل دستی‌اش پرسید: رفیق، راستی «افق» یعنی چی؟
بغل دستی گفت: من هم نمی‌دونم، رفیق!

آن شخص رسید خونه و بلافاصله دایرهالمعارف رو باز کرد، و دید زیر کلمۀ «افق» این معنی نوشته شده است:
«افق» خطّی خیالی است که بیننده وجود آن را جلوی چشم خود تصوّر می‌کند، ولی هر قدر که به سمت آن قدم بر می‌دارد، آن خط از وی دورتر می‌شود!