تاریخ انتشار :

دُز «اضافه» واکسن کرونا برای چه کسانی در کشور تزریق می‌شود؟

به گزارش آبتاب دبیر کمیته علمی کشوری گفت که دز بوستر یا یادآور را زمانی تزریق می‌کنند که تقریباً همه افراد واکسینه شده باشند. دز اضافه کرونا زمانی تزریق می‌شود که یا واکسن تزریق شده، واکسنی باشد که کارایی خوبی نداشته باشد یا سیستم ایمنی فرد پاسخ مناسب را به واکسن ندهد. زمان تزریق دز اضافه از حدود یک ماه بعد از دز دوم آغاز می‌شود. براساس آنچه که وعده داده شده تا اوایل آذر ماه به ایمنی جمعی یعنی ۷۵ درصد واکسیناسیون جمعیت می‌رسیم.