تاریخ انتشار :

تیراندازی یک مرد به زنان

آبتاب: دادستان اصفهان می‌گوید مردی که از پشت به زنان شلیک می‌کرده، به‌ این‌ سبب که دو زن مضروب گزارشی از پزشکی قانونی نیاورده‌اند و رسیدگی طولانی شده، با وثیقه سنگین آزاد شده… و این مرد به مواد روان‌گردان معتاد بوده. این‌ حرف واکنشی‌است به گزارش  روزنامه شرق از یک رشته تیراندازی یک مرد از پشت به زنان این شهر.