تاریخ انتشار :

انسیه خزعلی: رئیس‌جمهور گفتند هزینه کردن برای کارهای تحقیقاتی در مورد زنان کافی است، به اجرا ورود کنید!

به گزارش آبتاب، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت که یکی از نکاتی که رئیس‌ جمهوری از بنده خواستند، این بود که کارهای تحقیقاتی تکراری از جمله؛ نوشتن کتاب و مقاله را کنار بگذاریم، زیرا قوانین و اصلاحات طرح های موجود در بحث های حقوقی و قضایی کفایت کرده و باید به بحث های اجرایی و عملیاتی در کارهای انجام شده و امور اجتماعی ورود کنیم و از این رو برای تحقیقات و پژوهش های بیشتر، هزینه نکنیم و صحنه کارهای اجرایی را خالی نگذاریم.