بریتانیا تبلیغ خوراکی های چاق کننده را قدغن میکند!

 

دولت بریتانیا اعلام کرده است که برای مبارزه با معضل فراگیر چاقی از سال ۲۰۲۲ تبلیغ هرگونه خوراک پر چربی، پر شکر و پر نمک را ممنوع می کند و نیز کارهایی نظیر دوبار پرکردن لیوان نوشابه به شکل مجانی در رستوران ها مجاز نخواهد بود و چنین خوراکی هایی اجازه تبلیغ نزدیک در ورودی، پای صندوق و جاهای بیشتر در معرض دید را ندارند.