قانون در خصوص پسماند سیگار چه می گوید؟

 

طبق ماده ۱۸۰کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات، که ایران هم در سال ۱۹۸۴به عضویت آن در آمده، دولتها درباره مسایل زیست محیطی کشت توتون باید مراقبت های لازم را انجام دهند.

– در کشور ما، استعمال دخانیات در اماکن عمومی و ادارات دولتی منع شده است، اما هنوز ضمانت اجرایی نداشته و اعمال نمی شود.

– پسماند سیگار جز پسماندهای خطرناک شناخته می شود، طبق قانون مدیریت پسماند، متولی دفن و فرآیندهای جمع آوری آن؛ باید توسط تولید کننده انجام گیرد.

– شرکتهای تولید کننده سیگار نسبت به ته سیگار رها شده در محیط مسئولیت داشته و باید عوارض پرداخت کنند و یا معدوم کردن آنها را به عهده بگیرند.

– در اروپا برای رهاسازی ته سیگار در محیط ۶۵ تا ۷۵ یورو جریمه در نظر گرفته شده است، اما در ایران چنین قانونی پیش بینی نشده است.