چطور واکسن های جعلی، فاسد و تقلبی را تشخیص دهیم؟

    نویسنده: دکتر احمد مهری- اپیدمیولوژیست

-واکسنی که خارج از مراکز بهداشت یا مراکز واکسیناسیون مورد تأیید دانشگاه های علوم پزشکی باشد.

-واکسنی که خارج از آدرس های مراکز وزارت بهداشت به شما پیامک شود و مورد تأیید بهداشت محل سکونتتان نباشد.

-واکسنی که بدون رعایت زنجیره سرد در بازار آزاد موجود است و با گرفتن وجه به فروش برسد.

-واکسنی که توسط افراد ناشناس و خارج از مراکز بهداشت و واکسیناسیون تجویز و تزریق شود.

-واکسنی که دمای خارج از ۲-۸ درجه استاندارد مورد توجه مراکز بهداشت و واکسیناسیون را تجربه کنند و آزاد و پولی به شما برسد.

-واکسنی که خارج از ویالهای پلمپ شده، بصورت موجود در سرنگ و فاقد کد UID وزارت بهداشت به شما فروخته شود.

-واکسنی که توسط افراد مدعی دروغین پزشک، پرستار، کادر بهداشت و… به شما فروخته شود و ادعا کنند تأیید شده است.

    نتیجه گیری: هر واکسن را خارج از مراکز بهداشت و واکسیناسیون مورد تأیید شبکه بهداشت و درمان شهرتان را فاقد اعتبار بدانید و به هیچ عنوان بسمت این پیشنهادات نروید.

    نکته: حتی اگر واکسن پیشنهاد شده خارج از بهداشت محل سکونتتان واقعی باشد چون طی انتقال، جابجایی و تزریق، زنجیره سرد رعایت نمیشود، واکسن ها را فاسد بدانید و اثربخشی ندارد؛ به ادعای فروشندگان اعتماد نکنید.

   خیالتان راحت: تمام واکسن های موجود مراکز واکسیناسیون و بهداشت محل سکونتتان نه تقلبی است، نه فاسد است و نه بی هویت. با خیال راحت و رایگان دریافت کنید.