قطار آب در کدام تونل متوقف شده است؟

   نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی – کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

      سر فصل بسیار پر محتوائی است که با تحلیل بنیادی و بهاء دادن به نتایج آن میتوان آنرا از توقف درآورد. قطار آب استان کرمان در یک تونل گیر نکرده، ارزیابی های مستمر و پیوسته کارشناسی بیانگر این مسئله است که همه تونلها، ریلهای مسیر و حتی خود قطار معضل و مشکل پیدا کرده است، به طوریکه دست به دست هم داده اند و هماهنگ متوقف شده اند. دیدگاهی که برآب استان کرمان اثر گذاشته و آن را به روزهای فلاکت بار نزدیک و نزدیک می نماید، عدم شناخت به موقع از مسائل و مشکلات، امروز کرمانیها را به این سرنوشت نشانده است. وقتیکه نظر بر این باشد که استان کرمان کویری است، خشکسالی حاکم است، بارندگی ندارد، و از آن طرف هم تئوریهای بلند پروازانه احداث تونل بهشت و انتقال آب رودخانه کارون، انتقال آب از اصفهان، انتقال آب هرمزگان، بارور کردن ابرها، برای تأمین آب مطرح شود، شکی نیست که همه سودجویان و مجریان طرحهای آب و خاک استان (سدسازی، کانال سازی، آبخیزداری، آبیاری تحت فشار، احیاء و مرمت قنوات) به کیفیت و بالا بردن راندمان و بهره دهی بهتر کارشان فکر نمی کنند. سوء استفاده برای سود بردن با اجرای کیفیت پائین خاکریزهای سدخاکی، بتن ریزی کانالها، بندهای انحرافی، پخش سیلابها، احیاء و مرمت قنوات شکل گرفته، روش کسب درآمد برای عده ای میگردد. جمیع موارد مطروحه دست به دست هم داده و نه تنها گیر در یک تونل، بلکه در تمامی تونلها گیر ایجاد نموده و بیشتر و بیشتر قطار را در این عصر و زمانها به طوری زمین گیر نموده که خروج از آن غیر ممکن می باشد. امروز که معضلات را کنار هم گذاشته و این متن را به چاپ رسانده شده، مسئله آب در استان کرمان با بهاء دادن به پارامترهای ساده ذیل امکانپذیر می باشد. بهتر است خوانندگان روزنامه ها را از تونل ، قطار و … بیرون آوریم.

۱-بهاء دادن به کار احیاء و مرمت قنوات نه به شکلی که امروزه متداول گردیده و سمت و سو را به طرف نابودی و تخریب پیش میبرد. احیاء و مرمت قنوات با به کار گرفتن مقنیان کار آزموده هر قنات و بکار گرفتن خبرگان محلی. شناسنامه دار نمودن قنوات، انجام مطالعات کارشناسی برای هر رشته قنات به منظور پیدا کردن راهکارهای افزایش آبدهی آنها.

۲- ارزیابی و بررسی کلیه پروژه های آبیاری تحت فشار، سدهای خاکی، کانالهای انتقال آب، بندهای انحرافی، پخش سیلابهای اجرا شده استان و پیدا کردن نقاظ ضعف و نارسائیهای آنها و برنامه ریزی برای رفع معایب طرحهای اجرا شده و اجرای اصولی و صحیح از این به بعد.

۳- ایجاد مدیریت مقتدر برای شناسائی محلهای مناسب برای احداث سدهای خاکی، پخش سیلابها، آبخیزداری و برنامه ریزی برای مهار آبهای سطحی که وسیله خسارت و خرابی میگردند.