آبهای زیرزمینی: پرسشها؟

   نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی – کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

۱- مکانیزم بالا آمدن آبهای زیر سطحی شهر و ارتفاع گرفتن تا سطح زمین چگونه بوده است؟ و از چه سالی شروع شده است؟

۲- در حال حاضر سطح آبهای زیر سطحی چند متری سطح زمین و پراکندگی آن در سطح شهر چگونه است؟

۳- آمار چاههایی که از آبهای زیرسطحی آب پمپاژ نمی نمایند، عمق آنها و آبدهی شان چقدر است؟

۴- برای جلوگیری از ایجاد فروچاله مخصوصاً در چاههای میله ای و قنوات (کوره قنوات) پراکنده در سطح شهر شهرداری چه تمحیداتی اتخاذ نموده است؟ در ارتباط با تحویل پروانه های ساختمانی و یا طرح ها چه توصیه هایی می نماید؟

۵- تبلیغات گسترده ای در خصوص بند مملکت و جلوگیری از سیلابها مناطق کوهستانی بندر والی آباد به شهر کرمان شده، آیا امور اجرائی و اعتبارات هزینه شده، تضمینی برای جلوگیری از خطر سیلابها برای شهر را دربردارد؟

۶- صدور مجوز برای زیرگذرها با بالا بودن، آبهای زیر سطحی همراه با مطالعات کارشناسی انجام می گیرد؟

در خصوص زیر گذر آزادی و….و…. چنین مجوزهائی وجود دارد؟

۷- راه حل استراتژیک شهرداری کرمان برای آبهای زیر سطحی شهر چیست؟

۸- آیا شهرداری کرمان برای جلوگیری از ایجاد فروچاله در چاههای میله ای و کوره های قنوات بائرو بجا مانده در زیر زمین، که در حال حاضر از آبهای زیر سطحی پر شده اند، راهکارهائی تنظیم نموده است؟

۹- با داشتن طبیعی ترین شرایط کوهستانی، ریزشهای جوی بصورت برف درحد راه اندازی پیست اسکی و یا باران کافی، گستردگی منطقه کوهستانی، هویدا بودن کویر لوت از بالای مناطق کوهستانی بندر روالی آباد چگونه شهرداری برای انتخاب محل تله کابین مسجد صاحب الزمان را انتخاب نمود؟

۱۰- پهنه هایی که از شهر کرمان در مسیر سیلابها واقع شده اند و کار شهرک سازی بر روی آنها انجام شده است آیا پدیده سیل و اینکه این مناطق مسیر سیلابها هم بوده اند ارزیابی شده  است؟