به اعتلای کشورمان معتقدیم

درخت قلب سبز زندگی

 

 

درختان با اثر گلخانه‌ای مبارزه می‌کنند.
درختان هوا را تمیز می‌کنند.
درختان اکسیژن را فراهم می‌کنند.
درختان خیابان‌ها و شهر را خنک می‌کند.
درختان انرژی را حفظ می‌کنند.
درختان آب را ذخیره می‌کنند.
درختان به جلوگیری از آلودگی آب کمک می‌کند.
درختان به جلوگیری از فرسایش خاک کمک می‌کند.
درختان فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند.
جذب گونه‌های مختلف حیوانات به شهر‌ها با استفاده از درختان.

Email
چاپ