حفظ محیط زیست کوهستان توسط کوهنوردان     وظیفه کوهنوردان در قبال لذتی که از کوه میبرند سنگینتر از سایر افرادی است که به کوه میروند (حفظ محیط زیست). زیرا ایشان کوهستان را بهتر شناخته و از موهبتهای آن بیشتر استفاده میکنند.  آگاهی دادن به سایرین و کسانیکه به عنوان گردشگر به مناطق کوهستانی می‌آیند و هیچگونه اطلاعاتی از این محیط‌ها ندارند و اصولاً اهمیت کوهها را نمی‌دانند و مطلع ساختن همه از اینکه کوهها چه نقشی در زندگی انسانها دارند. جمع آوری زباله ها (حفظ محیط زیست):
۱- زباله های ناشی از فعالیتهای کوهنوردی را در کیسه ای جمع کرده و با خود به پایین بیاورید.

۲- از چال کردن و مخفی کردن زباله ها در پشت سنگها و زیر خاک خودداری نمایند.

۳- با احتیاط کامل در کوه و جنگل از آتش استفاده نموده و با اطمینان خاطر از خاموشی آتش محل را ترک نمایند و درصورت امکان از آتش کپسولهای گازی و غیره استفاده نموده و از ایجاد آتش در روی زمین ممانعت به عمل آورند.

۴- از آلوده نمودن آب بخصوص در سرچشمه ها خودداری نمایند.

۵- از ایجاد صدای غیرضروری که موجب وحشت حیوانات و یا برهم زدن آرامش دیگر کوهنوردان می شود خودداری نمایند.

۶- برای حفظ پوشش گیاهی کوهستان از راههای مالرو استفاده نمایند.

۷- از نوشتن نام خود و یا گروه کوهنوردی، بوسیله رنگ و سایر ابزار برروی سنگهای مسیر و در و دیوار پناهگاهها جداً خودداری نمایند.

۸- گیاهان و گلها را نچینید و آنها را زیر پا له نکنید.

۹- شاخه درختان را نشکنید.

۱۰- فراهم سازی وضعیت مناسب برای کوهها با تبلیغ حفاظت آنها و پیشبرد توسعه پایدار در این مناطق.

۱۱- افزایش آگاهی در مورد اکوسیستم های کوهستانی و اهمیت آنها در تأمین آب و بعضی از کالاهای استراتژیک و خدمات.

۱۲- تبلیغ و دفاع از میراث فرهنگی جوامع کوهستانی (حفظ محیط زیست).

۱۳- توجه به درگیری ها در مناطق کوهستانی و کمک به پیشبرد صلح در این مناطق، یکی از شعارهای اصلی این سال میگوید «ما همه مردمان کوهستانیم» و هدف از طرح این شعار این است که بدانیم همه مردم وابسته کوه و تحت تأثیر آنها هستند.