جدال برای جرعه ای آب

   نویسنده: کیومرث ترکاشوند

 

در این روزهای غبارآلود که انواع بلاها بر سر سرزمینم سایه انداخته، از آتش بی مهری مسئولین گرفته، تا خشم طبیعت که رروزی چندین استان را در آب فرو می برد. و روز دیگر، خشکسالی چون آتش بر آنها زبانه کشیده. و کودکانش برای جرعه ای آب جاده های خالی از “انسانیت” را پای پیاده درنوردیده و از خراش پاهایش ردی از مرگ “آدمیت” را بر جای می ڱذارد. و در سوی دیگر ویروس منحوس بی تدبیری “کرونا” قربانی می گیرد..و در این :وانفسای بیم و وحشت …….
سفره قوت لایموت مردمان ایرانم هر روز کوچک و کوچکتر می شود.ـ..

حال از شما میپرسم؟
ای، آدم های که در ساحل آرامش بر پولهایتان، تکیه داده اید، و با نور چشمیهایتان در آنسوی آبها از قیمت دلار و بیت کوین می گوییـد! پیش، “وجـدانت” راحتی!؟ راستی اصلاً درد گرسنگی و بی آبی را چشیده ای تا بدانی کودکان سیستان و خوزستان چه می کشن!؟
نمیدانم شماها در خانه اتان تلویزیون دارید و اخبار را میبینید!؟ و یا شاید این تلویزیون های، نسل جدید صفحه کج و سینمای، خانوادگی خبرهای مردمان سرزمینت را نشان نمی دهد!؟
اگر حافظه ات فسیل نشده! این “دبه به دستان” همانهای هستن که ۸ سال در زیر آتش و بمباران خانه و زندگی، خودرا سنگر کردن تا شماها به راحتی به سفرهای خارجیتان بروید و آقازاده هایتان در دانشگاه های اروپا و آمریکا با بورسیه های دولتی مدرکی بگیرند. 
هرچند میدانم گوشهایتان کر است و چشمهایتان کم سو!؟
محض اطلاعتان در همین نزدیکی هم وطنانت تشنـه انــد….