به اعتلای کشورمان معتقدیم

پائولو کوئلیو

     

     در معبدی گربه ای زندگی می کرد که هنگام عبادت راهب ها مزاحم تمرکز آن ها می شد. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه می رسد یک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سال ها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد. سال ها بعد استاد بزرگ درگذشت و گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه ای خریدند و به معبد آوردند تا هنگام عبادت به درخت ببندند تا اصول عبادت را درست به جا آورده باشند. بعدها استاد بزرگ دیگری رساله ای نوشت به نام “درباره اهمیت بستن گربه هنگام عبادت”! بسیاری از باورهای ما اینگونه به اصل و قانون تبدیل می شوند.  

Email
چاپ
آخرین اخبار