برای دخترک میدان آرژانتین

   نویسنده: دکتر رزیتا خسروی – جامعه شناس

 

     ۱۲ شب، تهران، میدان آرژانتین؛ با نگاهی دقیق نیم ساعتی او را زیر نظر داشتم، دخترکی نحیف با قامتی بلند، چهره ای گندمگون که از صورت خسته و غمگینش عدد شناسنامه اش را می شد نهایتاً ۲۱ سال حدس زد. دخترکی با مانتویی آبی که تنها اکسسوری زینتی اش حلقه ای طلایی رنگ در انگشت دوم پای راستش بود. دخترکی با آرایشی غیر متعارف که منتظر بود تا به سبک خودش به شغل شبانه اش مشغول شود. دخترک میدان آرژانتین  همان دخترک گلفروش سرچهارراه است که همچنان فقیر مانده و اکنون بزرگ و تبدیل به عامل آسیب شده. دخترک میدان آرژانتین همان دخترک فال فروش، همان دخترک معصوم آدامس فروش، و صدها نمونه دیگر دخترکان کف خیابانهای فقر است که نماد سبک جدید و فراگیر آثار فقر و آسیبهای ناشی از آن در جامعه شده است. در تعریف فقر و انواع آن محققان و اندیشمندان بسیار نوشته اند و خواهند نوشت، اما نکته قابل بیان این است که فقر اقتصادی در جامعه ما تبدیل به «فقر پایدار »شده و این یک هشدار بزرگ است. فشارهای اقتصادی منجر به افزایش چشمگیر جرائمی مانند سرقت، فحشا، خشونت و…شده است و تشدید بحران معیشت آثار زیان باری بر اوضاع اجتماعی و سیاسی و حتی امنیتی کشور خواهد داشت. گسترش دامنه فقر و افزایش شکاف طبقاتی زنگ خطری برای بروز انواع جدید آسیبهای اجتماعی و جرائم ناشی از آن است. «فقر پایدار» را نمیتوان نادیده گرفت. طبق آخرین یافته ها خط فقر در کلان شهر تهران به نزدیک شش میلیون تومان رسیده و این یعنی کوچکتر شدن و یا برچیدن سفره خالی خیلی از خانواده ها. به «فقر پایدار» و عواقب غیر قابل جبران آن باید توجه کرد.

   چند پیشنهاد:

۱- ایجاد و بهبود دسترسی به مشاغل و درآمد و ایجاد و شناسایی استعدادهای کارآفرینی.

۲- فراهم نمودن زیرساختهای توسعه ای در شهرها و روستاها به منظور جلوگیری از مهاجرت و یا حتی امکان مهاجرت معکوس.

۳- بهبود مدیریت آب و سایر منابع طبیعی،  اکثر فقیران روستایی به منابع معدنی و کشاورزی و سایر منابع طبیعی وابسته هستند.

۴- توسعه سیستم های حمایت اجتماعی برای حمایت از کسانی که نمیتوانند از خود حمایت کنند.

۵- سرمایه گذاری و اجرای برنامه های کشاورزی، چین به عنوان بخشی از استراتژی خود برای ریشه کنی فقر تا سال۲۰۲۰، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار برای کمک به توسعه مناطق روستایی، تأمین بودجه آموزش، زیرساخت ها و تولید محصولات کشاورزی اعطاء خواهد کرد.

۶- تقویت و توسعه اشتغال با رویکرد مشاغل خانگی یا زود بازده با استفاده از امکانات موجود.