صرفه جویی برای روز مبادا

   نویسنده: دکتر کریم آزاد

 

     آلمانی ها به صرفه جویی برای روز مبادا شهرت دارند. شیوع کرونا اما بسیاری را نسبت به آینده بیمناک کرده و کسی نمی داند اندوخته اش به چه درد خواهد خورد. نتایج یک تحقیق نشان می دهد که اکثر مردم در حالت انتظار به سر میبرند. نتیجه نظرسنجی یک بانک خصوصی در آلمان نشان می دهد که بحران کرونا، عادات مردم در اندوخته کردن پول را عوض کرده است. نوریس بانک، می گوید در اکتبر سال دو هزار و نوزده بیش از  هفتاد و دو درصد افراد مورد پرسش، عنوان کرده بودند که برای روز مبادا، پول پس انداز می کنند. این افراد گفته بودند در سال دوهزار و بیست نیز همین روال را خواهند داشت و حتی بیشتر اندوخته می کنند.  نظرسنجی پس از شیوع کرونا، نشان می دهد که یک ششم آلمانی ها، فکر پس انداز کردن را از سر بیرون کرده اند. چهل درصد پرسش شوندگان در مارس دو هزار و بیست گفته اند که من بعد هیچ پولی پس انداز نمی کنند؛ و اگر بکنند بسیار اندک خواهد بود. کارشناسان نوریس بانک می گویند: “روشن نبودن اوضاع، اصلی ترین دلیل این تغییر روحیه است. چهل و پنج درصد پرسش شوندگان عنوان کرده اند که فعلاً منتظرند وضعیت مالی و درآمدی خودشان مشخص یا تثبیت شود. کرونا نگرانی نسبت به آینده را افزایش داده است.” در نظرسنجی نوریس بانک، این بیم عمدتاً نزد افراد سی تا سی و نه ساله وجود داشته است. سی و هشت و سه دهم درصد این گروه سنی از پرسش شوندگان، گفته اند که مایل هستند پولی را که دارند، برای بازنشستگی، وام مسکن یا خرید سهام هزینه کنند. قبل از بحران کرونا بیست و پنج درصد چنین جوابی داده بودند. به نظر این کارشناسان، بحران کرونا نه تنها در عادت آلمانی ها به اندوختن پول تأثیر گذاشته، بلکه می تواند نحوه مصرف آنها را نیز به نحو بارزی تغییر دهد. طبق این نظرسنجی، سرمایه گذاری در بازار سهام و بورس با وجود وضعیت آشفته کنونی، بیشتر خواهد شد. آمار استخراج شده نوریس بانک نشان می دهد آلمانی ها بیش از پیش به این عرصه متمایل شده اند. قبل از کرونا شانزده و نه دهم درصد و بعد از آغاز بحران نوزده و دو دهم درصد، به بورس روی آورده اند.