حضور ۴۵۰ هزار زن سرپرست خانوار در پایتخت

   شهناز زنگنه-خبرنگار

 

     زهرا بهروز آذر، مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران، در خصوص آخرین آمار موجود از حضور زنان سرپرست خانوار در پایتخت گفت: طبق آخرین سرشماری ها حدود ۴۵۰ هزار زن سرپرست خانوار در تهران حضور دارند. این در حالی است که همچنان مهمترین نهاد حمایتی از زن سرپرست خانوار، خانواده و فامیل هستند. لازم است مؤسسات خیریه و عمومی به کمک آنهایی که خانواده‌های ضعیفی دارند یا مهاجر هستند، بیاید. زنان نیازمند عموماً از طریق خود اظهاری شناسایی و به مراکز خیریه معرفی می‌شوند.”