به اعتلای کشورمان معتقدیم

میشل اوباما

 

     میشل اوباما: وقتی در برج زندگی کنید، در کلابها وقت بگذارانید و انسانها را براساس تعداد صفرهای حساب بانکی شون ارزش گذاری کنید، تصور میکنید بقیه به اندازه کافی باهوش نبودند و اصلاً بقیه را نمی بینید و فکر میکنید اصلاً وجود ندارند و نمیدانید که ما همه انسان هستیم. کارگرهای زحمتکش را نمی بینید که با پوست و استخوانشان کار میکنند تا خانواده شان را تأمین نمایند و این کشور را بسازند. تصور میکنید باید از خواهران و برادران مسلمانمان بترسیم. چون آنها را نمی شناسید. افراد با معلولیت را نمی بیند و زنان را نمی بینید زیرا تصور میکنید….

      قهرمانان این کشور و سربازان جنگ را نمی بینید. ما انقلابیونی هستیم که دولتهای سرکوبگر را پشت سر گذاشته ایم و انسانهای درد کشیده را پذیرا شدیم و آزادی را به آنها هدیه دادیم. ما کشور هستیم که علیرغم متفاوت بودن بر این باوریم که خداوند ما را مساوی آفریده است. حمله به یکنفر از ما مانند حمله به همه ما میباشد و کشوری  هستیم که باور داریم همه با هم قوی تر هستیم.

Email
چاپ