تبعیض جنسیتی یک واقعیت فرهنگی است

 

      شهناز رمارم، رئیس شورای شهرستان مشهد گفت که این واقعیت آشکار که در کشور ما تبعیض و نابرابری های جنسیتی در عرصه های مختلف وجود دارد غیرقابل انکار است. وجود این تبعیض ها هم ریشه های فرهنگی و هنجاری دارد. می شود گفت که مدیریت شهری مشهد عزمی برای ارتقای جایگاه بانوان ندارد، در حالیکه در شعارها و برنامه های اعلامی خیلی به حضور بانوان اهمیت میدهند. این موضوع به صورت فرهنگی پس ذهن مدیران ماست که زنان ما ناتوانند و نمیتوانند. حاکمیت نگاه مردسالارنه در نظام مدیریتی کشور و از جمله شهرداری مشهد باعث شده تا زنان ما با همه شایستگیهایی که در بدنه مدیریت شهری مشهد دارند، مظلوم واقع شوند.