به اعتلای کشورمان معتقدیم

زنان ستون جامعه

   نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

     زنان بدون شک ستون هر جامعه ای هستند و میتوانند نقش های متعددی ایفاء کنند. آنــان به عنــوان یک دختــر و یک مــادر در جامعه بــا مهربانــی و صداقت نقش هــای مهمی را ایفــاء میکننــد. با ایــن حال بایــد گفت کــه همین زنــان بخش محرومــی از جامعــه را در بســیاری از نقاط جهان تشــکیل میدهند که به نوبه خود باعث شده است تا آنان مجبور بــه تحمل فشــار نابرابــری، اشــکال مختلــف خشــونت و دیگر مشــکلات اجتماعی باشــند. بازگردانــدن محترمانه حقوق زنان به آنها، هنــر برنامه های توانمند ســازی بر پایه پرورش خلاقیــت و اعتمــاد بنفــس در زندگی همه ی آنان اســت. زنان قــادر به پذیرش مســئولیت هســتند و میتوانند با اعتماد بــه نفس و با تکیه بر دانش و مهارت خود با هرگونه چالشــی دســت و پنجه نــرم کنند. امــروزه، زنــان به عنوان ســفیران صلــح باعث ایجــاد تغییــرات مثبت اجتماعــی در جامعــه هســتند و میتواننــد مســیر زندگــی را بــرای خــود و خانواده هایشــان و همچنین به طور کلی وضعیت جامعه به شکل بهتری رقم زنند. زنــان در بســیاری از فعالیتهــای اجتماعــی و اقتصــادی حتــی از مــردان هوشــمندانه تر عمل میکنند. در این میان آموزش و افزایش ســطح ســواد ابزاری قوی برای پیشرفت زنان و دختران است. باید زنان را تشویق کرد تا سطح سواد خود را افزایش داده و اجازه ندهند تا استعدادهای آنان هدر رود، میتوان به جرأت گفت که هیچ راهی برای توانمند ســازی زنــان بهتر از آمــوزش آنها نیســت. زنان باســواد حتــی در محروم ترین نقاط توانمند هستند و میتوانند از سطح زندگی بهتری برخوردار باشند. توانمند سازی زنان در کاهش خشــونتهای خانگی تأثیر بسزایی دارد. زنان بیسواد بیشــتر در معرض خطر خشــونت خانگی نســبت به زنان تحصیل کرده هســتند. از ســویی دیگــر، با توانمند کــردن زنان میزان فســاد در جامعه کاهــش مییابد؛ زیرا ایــن زنان اکنون حقــوق و وظایــف خــود را میداننــد و حتــی خودشــان میتواننــد بــه کاهش فســاد کمک کنند. توانمند سازی زنان همچنین به کاهش فقر کمک میکند. گاهی اوقات، درآمد مرد خانواده کافی نیست و درآمد زنان کمک میکند تا خانواده به دام فقر نیفتد. باید گفت که زنان تقریباً در هر حــوزه ای اعــم از: علوم پزشــکی، خدمــات اجتماعی، مهندســی، و غیره برای کشــور خود افتخار آفرینی کرده اند. امروزه ثابت شــده اســت کــه کلید رشــد اقتصــادی، ثبات سیاســی و تحــول اجتماعی زن اســت. میتوانیم بگوئیم که توانمند ســازی یک فرآیند اســت. ایــن فرآیند، عامل تغییر فردی میباشــد. به عبارتی ســاده عبارت “نمیتوانم” را به “میتوانم” تغییر میدهد؛ بنابرایــن به زنان و دختــران جرأت و اعتمــاد بنفس کافی بــرای تغییر میدهــد. تحقیقات نشــان میدهنــد زمانی کــه زنــان تواناییهای خــود را شــناختند و مهــارت کافی بــرای به تحقــق رســاندن آن را کســب کردند، بیش از هــر کس دیگــری در توانمند ســازی خود مؤثر بوده اند؛ پــس میتوان گفت که خودآگاهــی و تلاش، عواملی مؤثر در فرآیند توانمند ســازی زنان و رفع خشونت علیه آنان هستند. لازم اســت بدانیــم کــه مشــارکت کامــل زنــان در تمــام بخشهــای اقتصــادی بــرای ســاخت اقتصــادی قویتــر در جهــت رســیدن بــه اهــداف توســعه و پایــداری، و بهبــود کیفیــت زندگی هم زنــان و هم مــردان در همه جوامع ضــروری اســت. جمعیت زنــان حدود پنجاه درصــد از جمعیــت جهــان را تشــکیل میدهــد و ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد زیادی از زنان در سراســر جهــان بیکار هســتند. باید اعتراف کنیم که اقتصــاد جهانــی از فرصت هــای نابرابر بــرای زنان در محل کار رنــج میبرد. بخشهــای خصوصی میتواننــد نقش کلیدی در پیشــبرد برابری جنســیتی و توانمند ســازی زنــان در محــل کار، بازار و جامعه داشــته باشــند. برای تحقــق ایــن امر پشــتیبانی از شــرکتهای خصوصی بــه همــراه تدوین قوانیــن محکم در سطح ملی و بین المللی امری بدیهی و ضروری اســت و باید همه زنــان و مردان در محــل کار از احترام کامل برخــوردار بوده و حقــوق قانونی آنان رعایت شــود. همچنین، اطمینان از ســلامت و امنیت محیطهای کار برای زنان به دور از هرگونه تبعیضــی اهمیت دارد. در این میان آموزش حرفه به زنان و دختران اهمیت دارد. توجه داشته باشیم که به کارگیری روشهای ابتکاری و منطقه ای همیشه میتوانند مؤثر باشند.

 

Email
چاپ
آخرین اخبار