تاریخ انتشار :

اعتیاد به سمت زنانه شدن پیش می رود!

   نویسنده: دکتر پروانه نظری، پژوهشگر بررسی مسائل اجتماعی ایران

 

     امروزه ما شاهد این موضوع هستیم که شیوع و مصرف مواد بین زنان و مردان جامعه در حال تغییر است. اعتیاد یکی از مهمترین معضلات و در عین حال پیچیده ترین معضل اجتماعی به حساب می آید، چراکه تهدید علیه جامعه و سلامت و امنیت ملی خواهد بود و خودش هم زمینه ساز و بستر عوامل دیگر آسیب اجتماعی از جمله: طلاق، بزهکاری، جرم و سایر آسیب ها در کشور می شود؛ لذا باید نگاهی دقیق و همه جانبه به این آسیب اجتماعی شود و جمعیتی که دچار این آسیب و معضل هستند را درمان کرد. اعتیاد و مصرف انواع مواد مخدر به سمت زنانه شدن پیش می رود و بازتاب این موضوع می تواند موجب رشد آسیب های دیگر از جمله: طلاق و خشونت های خانگی شود. باید یادآور شد که زنان بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل می دهند و به عنوان پایه های اصلی تربیت کودکان به حساب می آیند. مصرف مواد توسط این جنس، ما را با آسیب هایی مواجه می کند که بنیان خانواده را تهدید خواهد کرد؛ اما آنچه که برای مصرف مواد در بین زنان می تواند بسیار نگران کننده باشد پایین آمدن سن مصرف مواد مخدر از سوی دختران و روی آوردن آنها به مواد محرک صنعتی در حالی که مردان تمایل به استفاده از مواد مخدر سنتی دارند. برچسب زنی که جامعه به  زنان معتاد وارد می کند، بسیار متفاوت تر و بیشتر از مردان معتاد است. آسیب شناسی زنان در حوزه اعتیاد می تواند یک موضوع بسیار مهم در جوامع باشد. زنان جامعه با مصرف مواد مخدر ذهنیت خود را بر این موضوع قرار می دهند که می توانند به خودباوری و مطرح شدگی در جامعه دست پیدا کنند که یکی از راهها را مصرف این گونه مواد می دانند. این خودباوری کاذب بر پیکره جامعه ضربات سختی وارد خواهد کرد .حس لذت و ایجاد هیجان با مصرف بعضی از مواد مخدر می تواند عمده ترین علت گرایش دختران جوان به مواد محرک زا باشد اگر اعتیاد پناگاه زنان برای فراموش کردن فرصتهای از دست رفته زندگی شان باشد، تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. آسیب هایی که زنان معتاد به جامعه می زنند تبعات وحشتناک تری را برای خانواده هایشان و دیگر اشخاص اجتماع به دنبال دارد.