قاچاق کودکان

   نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

 

   کودکان قاچاق در سراسر جهان هم اکنون به کمک شما احتیاج دارند، لطفاً آنها را با هرآنچه که در توان دارید، دریابید!

 قاچــاق کــودکان بــه معنــای شکار کــودک از محیـط زندگی اش بــه منظــور بهــره بــرداری از آنــان در وضعیتـی کـه آسـیب پذیــر هســتند. اگرچــه هیــچ آمــار دقیقــی در ایــن ارتبــاط وجــود نــدارد، امــا ســازمان بیــن المللــی کار در ســال ۲۰۰۵ تخمیــن زده اسـت کـه ۹۸۰۰۰۰ الـی ۱۲۲۵۰۰۰ کـودک اعـم از دختـر و پســر در وضعیــت کار اجبــاری قــرار دارنــد، کــه نتیجــه پدیـده شـوم قاچـاق انسـان اسـت. طبـق کنوانسـیون سـازمان بین المللــی کار شــماره ۱۸۲( ۱۹۹۹) بدتریــن اشــکال کار کـودک بصـورت قاچـاق انسـان بیـن اشـکال بردگـی یـا اعمـال مشـابه بردگـی میباشـد کـه لازم اسـت بـه عنـوان یـک مسـئله فـوری حـذف شـود. قاچـاق کـودکان، در سـطح داخلـی یـک کشـور- در سراسـر مرزهـای داخلـی و قـاره ای- بـه علـت تقاضـا بـرای نیــروی کار ارزان قیمــت و مطیــع، صــورت میگیــرد. بــا وجـود شـرایط کاری دشـوار و محیطهـای کاری غیر قابـل قبــول در بدتریــن اشــکال (وجــود خطــر بــرای ســلامت و رشــد کــودک) نقــض کامــل حقــوق کــودک شــمرده میشــود. ایــن اشــکال کار به صــورت: کار خانگــی کــودک، بهــره بــرداری جنســی، تجــاری و فحشــاء، حمــل و فــروش مــواد مخــدر، و کــودک ســربازی بــه شــیوه اســتثماری و یــا ماننــد بــرده داری در بخــش صنعــت غیر رســمی میباشــند. متأســفانه، گزارشهــای ســازمان ملــل افزایــش رشــد قاچــاق کــودکان را نشــان میدهنــد. ســازمان ملــل طـی گزارشـی در تاریخـی ۲۳ نوامبـر ۲۰۱۴ دربـاره بـرده داری نویــن اعــلام کــرد کــه یــک نفــر از ســه قربانــی قاچــاق انســان، کــودک اســت و قاچاقچیــان بــا مصونیــت از مجــازات قضایــی همچنــان بــه جنایــت خــود ادامــه می دهنــد. بــر اســاس گــزارش جهانــی ۲۰۱۴ ســازمان ملــل در مــورد قاچــاق انســان، دفتــر جــرم و مــواد مخــدر؛ بنظــر میرســد کــه نســبت قربانیــان کــودک در قاچــاق انســان رو بــه افزایــش اســت. گزارشهــای رســیده از آفریقــا و خاورمیانــه حاکــی از آن هســتند کــه از هـر سـه قربانـی دو تـا کـودک میباشـند. قاچــاق کــودکان تأســف بار و غم انگیــز اســت، امــا واقعیــت دارد. بــا توجــه بــه پروتــکل پیشــگیری، مبارزه و مجــازات قاچــاق انســان بــه ویــژه زنــان و کــودکان (۲۰۰۰)؛ از مرحله اسـتخدام، انتقال، پنــاه دادن یــا تحویــل کــودکان بــه منظــور بهــره بــرداری، نقــض حقــوق بشــر است. تحقیقـات سـالهای اخیـر نشـان میدهنــد کــه ســالیانه ۲.۱ میلیــون کــودک قاچـاق بـه بازارهـای جدیـد کار اضافـه می شــوند. یونیســف، به همــراه شــرکای خــود، دولتهــا و ســازمانهای مردم نهــاد در تمــام زمینــه هــای مبــارزه بــا قاچــاق کــودکان تــلاش میکنــد، و از پژوهشهــای مبتنــی بــر شــواهد حمایــت کــرده و مداخــات لازمه را تقویــت مینمایــد. یونیســف، بــه منظــور کاهــش آســیب پذیــری در کودکانــی کــه در معــرض ابتــلاء بــه قاچــاق هســتند؛ بــه دولتهــا در تقویــت قوانیــن، سیاســتها و خدماتــی از قبیـل: بررسـی قانـون و اعمـال اصلاحـات لازمه در جهـت اعمـال اسـتانداردهای کار و برخـورداری ایــن کــودکان از آمــوزش و پــرورش؛ تــلاش میکنــد. یونیســف، همچنیــن تــلاش میکنــد تــا هنجارهــا و شــیوه هایــی کــه در جامعــه ســبب تشــدید آســیب پذیــری کــودکان میشــوند را تغییــر دهنــد. حمایــت از کــودکان قاچــاق نیــاز بــه شناســایی بــه موقــع قربانیــان، قــرار دادن آنهــا در محیطــی امــن، ارائــه خدمــات اجتماعــی- خدمــات درمانــی- حمایتهــای روانــی اجتماعــی بــه آنهــا، و بازگشت آنهــا بــه خانــواده و جامعــه در صورتــی کــه بــه نفــع آنهــا باشــد؛ را دارد. یونیســف، بــا کمـک مـددکاران حرفـه ای کـودک از جملـه مــددکاران اجتماعــی، کارمنــدان بهداشــت، پلیــس و مقامــات مــرزی بــه طــور مؤثــر بــه ایــن امـر رسـیدگی میکننـد. علاوه بـر ایـن، یونیسـف بــا همــکاری دولتهــا در راســتای تعییــن اســتانداردهای برخـورد بـا کـودکان قاچـاق و آمـوزش تکنیکهـای لازم بــه پرســنل مســئول کــودکان، گام برمــیدارد. در همیــن راســتا علــل ریشــه ای آســیب پذیری و قاچــاق کــودک بــه طــور منطقــه ای بــا همــکاری دولتهــا بررســی میگــردد. بــا وجــود تشــدید قوانیــن مجــازات در برخــی از کشــورها، طبــق گــزارش ۲۰۱۴ ســازمان ملــل از میــان ۵۵ کشــور، شــاخص رشــد خریــد و فــروش انســان رو بــه افزایــش بــوده اســت. ایــن گــزارش بیــان میکنــد کــه اگرچــه دلیــل غالــب قاچــاق کــودکان بهــره بــرداری جنســی اســت، امــا موضــوع کار اجبــاری نیــز همچنــان اهمیـت دارد. «یـوری فدوتـوف»، مدیـر اجرایـی دفتـر جـرم و مــواد مخــدر، در بیانیــه ای اعــلام کــرد کــه متأســفانه، هیـچ جایـی در جهـان وجـود نـدارد کـه در آن کـودکان، زنـان و مـردان از قاچـاق انسـان در امـان باشـند. او در ادامـه گفـت کـه ایـن کار “بـرده داری نویـن و حتـی بدتـر از آن” اسـت. قاچاقیـان ترسـی از تعقیـب ندارنـد، چراکـه بسـیاری از کشــورها قانــون را اجــرا نمیکننــد. بــا توجــه بــه اینکــه بهـره بـرداری از یـک انسـان توسـط انسـان دیگـر جـرم و جنایـت محسـوب میشـود، بـا ایـن وجـود چهـل درصـد از کشـورهای جهـان هیـچ یـا چنـد جـرم را ثبـت کرده انـد. در زمـان انتشـار گـزارش ۲۰۱۴ در نیویـورک، مدیـر اجرایـی UNODC، آنتونیــو ماریــا کوســتا گفــت کــه بســیاری از دولتهــا نــه تنهــا قاچاق انسان را انــکار میکننــد، بلکــه هنــوز نســبت بــه قاچــاق انســان بی توجهــند. برخــی از ایــن کشــورها اراده سیاســی بــرای اجــرای حاکمیــت قانــون را ندارنــد. بـا تأسـف فـراوان بایـد گفـت کـه قاچـاق کـودک در برخـی از کشـورها یـک هنجـار اسـت. در سراسـر جهـان، حـدود ۲۰ درصـد قربانیـان کـودک هسـتند. بـا ایـن حـال ایـن آسـیب، در برخـی از نقـاط آفریقـا و منطقـه مکونـگ، (اکثریــت متوجــه کــودکان  تــا ۱۰۰ % ) در بخــش هایــی از غــرب آفریقــا میباشــد. در مــه ۲۰۱۰ در کنفرانــس کار کــودک تصویــب شــد تــا در ســال ۲۰۱۶ بدتریــن اشـکال کار کـودکان از بیـن بـرده شـوند کـه اجـرای ایـن طـرح نیازمنـد همکاریهـای بیـن المللـی بـرای مبـارزه بـا قاچـاق کـودکان میباشـد. در راسـتای نیـل بـه ایـن هـدف تمـام نهادهـای سـازمان ملـل بـا بخشهـای دولتـی و مـردم نهـاد همـکاری میکننـد تـا تمامـی جنبه هـای حقـوق بشـر رعایــت گــردد. همچنیــن بروشــورهایی جهــت بــالا بــردن ســطح آگاهــی مــردم مناطــق مختلــف بــا پدیــده قاچــاق کــودک چــاپ شــده و توزیــع میگردنــد.

     مــن یــک انســانم، مــن بــرای فــروش و سوء اســتفاده نیســتم. بــه مــن و همــه کــودکان قاچــاق کمــک کنیــد و قاچــاق را متوقــف ســازید.

   منابع:

 

 

https://www.ilo.org

https://www.unodc.org

https://www.fbi.gov

https://www.nytimes.com