اشتغال یک زن

   نویسنده: داوود قادرزاده

 

      هر روز با افزایش نقش زنان در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جهان هستیم، این مسأله تا جایی است که زنان وظایف اصلی خود را فراموش کرده و بسیاری از حقوق اساسی و حتی انسانی خود را  از دست داده اند و به کالایی برای دست یابی به اهداف دیگران تبدیل شده اند. زنان که روزگاری به عنوان زیربنا و پایه اساسی تربیت اجتماع شناخته می شدند، گاهی به ابزاری تجاری و تبلیغاتی تبدیل شده اند و این مسأله به وفور در جامعه زیر سایه مدعیان حقوق زنان به چشم می خورد. از آنجا که مردان به عنوان نان آور خانواده شناخته می شوند، اشتغال زنان در پستهایی که مردان باید باشند تبعات ناگواری را به جامعه وارد می کند که قبل از هر کسی زنان خود زیان دیده  اصلی آن خواهند بود. متأسفانه برخی از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط  و با شعارهای فمینیستی‎، اقدام به استخدام زنان با یک سوم، یک چهارم و حتی یک پنجم حقوق یک مرد کرده  و علاوه بر بهره برداری از آنان به عنوان یک ابزار تبلیغاتی، علناً آنان  را استثمار می کنند، استثمار و بهره کشی تجاری از زنان است که کمتر مکانی را می توان یافت که از زنان به عنوان یک ابزار تبلیغی و نیروی کار تقریباً رایگان بهره نبرده باشد. جدا از رعایت حقوق زنان به منظور رفع تبعیض‌ها و مشکلات آنان، سوء استفاده از آنان و و اشتغال نامناسب  و بی رویه زنان تبعات منفی و زیان باری را برای جامعه به بار می آورد که به چند نمونه زیر می توان اشاره کرد:

 -کاهش  تمایل به ازدواج  و افزایش سن  و در نتیجه افزایش سیل عظیمی از دختران بازمانده از تشکیل زندگی مشترک که خود مولد بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی است.

-اشتغال یک زن در بسیاری از موارد برابر است با بیکاری یک مرد و این یعنی ناتوانی مرد در ازدواج به دلیل بیکاری که باز هم  به معنی عقب افتادن تشکیل زندگی هم در مردان و هم زنان است.

-استخدام زنان بیشتر با اهداف تجاری و تبلیغاتی برخی از کارفرمایان صورت می گیرد، چراکه با کمترین حقوق از آنان بهره برداری می کنند و به عنوان یک ابزار تبلیغی نیز از آنان بهره می برند.

-با اشغال جای مردان توسط زنان، علاوه بر مسائل فوق موجبات کاهش باروری و کاهش جمعیت نیز به منظور حفظ شغل در زنان، به دلیل بی میلی به داشت فرزند بیشتر می شود. از این رو در شرایط فعلی اقتصادی که بیکاری به مسأله ای بحرانی در جامعه تبدیل شده است، ضروری است که مسئولان و کارفرمایان مردان را در اولویت استخدام قرار دهند و مدعیان حقوق زنان نیز به این نکته توجه کنند که وقتی مردی شغل پیدا می کند زنی هم شوهردار می شود ولی عکس آن صحیح نیست. باید مسئولان از استثمار و استفاده تجاری از زنان  جلوگیری کنند و با توجه به شرایط  فعلی اقتصادی اولویت کار را در مکانهایی که نیاز به حضور زنان ضروری نیست به مردان اختصاص دهند. خانواده ها نیز باید با هوشیاری از این مسأله به آسانی گذر نکنند و مانع از سوء استفاده از بانوان در مراکز کار شوند.