تاریخ انتشار :

بی فرهنگی در رانندگی

   نویسنده: نیالا وفائیان- فعال اجتماعی

 

    یکی از بارزترین شاخه های پیشرفت و توسعه یافتگی یک جامعه، فرهنگ رانندگی افراد در آن جامعه است، که البته فرهنگ رانندگی یکی از معیارهای شخصیت افراد هم محسوب می شود. متأسفانه، سالهاست که می شنویم آمار تصادفات منجر به فوت در کشورمان از میانگین جهانی بسیار بالاتر است و علت این امر در مرحله دوم شاید مربوط به ناایمن بودن راهها و جاده ها باشد، ولی در مرحله اول مربوط به فرهنگ بد رانندگی رانندگان است. بطوریکه به گواه رئیس پلیس ناجا ۶۷ تا ۷۰ درصد عامل تصادفات خطاهای انسانی است که در واقع ریشه در بی فرهنگی در رانندگی دارد، حتی عواملی مثل خواب آلودگی رانندگان نیز مربوط به فرهنگ رانندگی ایشان است. از جمله موارد بی فرهنگی در رانندگی می توان به عواملی چون سرعت غیر مجاز, عدم توجه به علائم رانندگی یا چراغ راهنمایی، عدم رعایت حق تقدم، عدم استفاده از راهنما در تغییر مسیر، بی توجهی به نقص فنی اتومبیل، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، عدم توجه به مسائل روحی یا خستگی راننده و …نام برد. سالهاست که برای بالا بردن فرهنگ رانندگی مردم ایران توصیه هایی شده است، مثل استفاده از دوربین های ثبت تخلف یا بالا بردن جریمه های رانندگی که البته بی تأثیر هم نبوده است. ولی در نهایت، توجه به این عامل که رانندگی یک امر اجتماعی است و اینکه ما یاد بگیریم منافع جمعی را به منافع فردی ترجبح دهیم، عاملی مؤثرتر در بالا بردن فرهنگ رانندگی مان است.