تاریخ انتشار :

چطور جهان را اداره کنید!

    نویسنده: علیرضا کارآموزیان

     وینستون چرچیل در کتاب چطور جهان را اداره کنید میگوید: اگر می خواهید جامعه ای هزار سال هم بگذرد، پیشرفت نکند؛ زنان یک جامعه را محدود کنید. آنها را تو سری خور و حقیر کنید. تمسخرشان کنید. کاری کنید تا بزرگترین آرزویشان ازدواج و بزرگترین هنرشان آشپزی و خیاطی باشد. بلایی بر سر آن ها بیاورید تا از اجتماع بترسند. تخم تفکری در ذهن پدرانشان بکارید تا ایمان بیاورند. دخترانشان را باید در قفس پرورش دهند. کتاب علم و قلم و چکش را از دخترانشان بگیرید و به جای آن ملاقه و سوزن و انجیل به دستانشان بدهید. با جوانانشان کاری کنید که از جنس مخالفشان دور باشند ولی تمام تفکرشان پیش آن ها باشد و هر کسی که برای آزادی زنان تلاش کرد را بنده شیطان و دشمن خدا بنامید که او دشمن ما و ما خدای زمین هستیم.