روز جهـانی پیشگیــری از سوء استفـاده از محیط زیست در جنگ و مناقشات مسلحــانه

  نویسنده: کیومرث ترکاشوند

 

      ششم نـوامبـر بـرابر با ۱۶ آبان روز جهـانی پیشگیــری از سوء استفـاده از محیط زیست در جنگ و مناقشات مسلحــانه؛ یکی از دلایل ویرانی محیط زیست و آوارگی میلیون ها نفر دلیل انتخاب این مناسبت از سال ۲۰۰۱ بوده است. اختصاص این روز نمادین به موضوع اثرات متقابل جنگ و محیط زیست با هدف افزایـش حساسیت جامـعه جهانی نسبت به تأثیرات زیان بار جنگ بر طبیعت و نیز سوء استفاده ها و بهره برداری های نادرست از منابع طبیعی به هنگام جنگ ها صورت پذیرفته است. تکنولوژی تولید سلاح های شیمیایی میکروبی و هسته ای یکی از عوامل اصلی تهدید جوامع بشری می باشد.  این سلاح ها بر اثر ایجاد تغییرات در اکوسیستم محیط زیست را از چرخه توسعه پایدار خارج نموده. زندگی جـاندران ریز و درشت را که هر یک سهمی در تـولیدات کشاورزی و باروری گیاهان دارد را مختل نمـوده، بروز انواع بیماری ها در انسان و جانوران بر اثر کاربرد سلاح ها علاوه بر تأثیرات افقی در یک  نسل باعث ایجاد تأثیرات عمودی و انتقال از نسلی به نسل دیگر می شود. انواع مین های خنثی نشده ایجاد پل و سد در مسیر اصلی رودخانه ها و در مسیر مهاجرت ماهی ها ایجاد پایگاه ها در اطراف اکوسیستم های حساس آلودگی تالابها و اکوسیستم های آبی آلودگی های نفتی و…..به عنوان نمونه هایی از عوامل مخرب محیط زیست در اثر جنگ مطرح می باشند و تلاش ده ها ساله هم جوابگوی شرایط پیشین نیست. امیـد است در این روز نمـادین انسـان قرن بیستم دست از ویـرانی این کره خاکی بـردارد و چشم طمع را از منابع غنی نهفتـه در دل زمین را بـرداشته و تعهــد خود برای نسل آینده را به جا آورده و با نگاهی نـو و رویکردی صلح جـویانه و چشم  انـدازی روشن به افق دور؛ جهـانی عاری از جنگ و آلودگی زیست محیطی را برای نسل های آینــده رقم بـزنــد.