تاریخ انتشار :

من که نابینا هستم، شما بینایان را پند می دهم

 

       من که نابینا هستم، شما بینایان را پند می دهم: “از چشمان خود آنچنان بهره بگیرید که گویى فردا به یکباره کور خواهید شد. موسیقی نهفته در صداها، نغمه ی پرندگان و آهنگ نوازندگان را آنگونه گوش دهید، گویی فردا به یکباره کر خواهید شد. آنچه را می خواهید، چنان لمس کنید، گویی فردا به یکباره لامسه ی خود را از دست خواهید داد. رایحه ی گُل ها را ببوئید و هر لقمه را چنان مزه مزه کنید، گویی فردا به یکباره شامه و ذائقه خود را از کف می دهید.”

   هلن کلر