تاریخ انتشار :

کمپین نه گفتن به خشونت علیه زنان و دختران

نویسنده: زهره رجبی

 

    چرا مردم با زنان و دختران متفاوت رفتار می‌کنند؟ در ویدیو منتشر شده در وب‌سایت «آکسفام»، پسر بچه‌ای شروع به صحبت می‌کند و درباره رفتار متفاوت با دختران و زنان در جامعه سوال می‌پرسد. موضوعات مطرح شده عبارتند از:  

    متلک‌پراکنی: فاحشه خواندن زنان در متلک‌ها، خطاب قرار دادن زنان با الفاظ رکیک یا گاهی فریبنده.

    نحوه بازنمایی اخبار حمله به زنان: زنی در مسیر رسیدن به خانه مورد حمله قرار گرفت چون «تنها» بود و تأکید روی «تنها بودن» یا دلیل حمله به زنان، نحوه پوشش آنها بوده است!

   نحوه جامعه‌پذیری متفاوت دختران و پسران: تأکید روی این نکته که «پسر هستند دیگه» و عادی جلوه دادن خشونت.

    خشونت خانگی: کنترل زنان به بهانه اینکه همسر هستند و به عنوان مایملک مرد تلقی می‌شوند، همچنین تقلیل دادن خشونت علیه زنان به موضوعات ساده: فقط یک کشیده بود یا فقط یک ضربه زدم!

    در ادامه ویدیو این موضوع بررسی می‌شود که: موارد خشونت کلامی، فیزیکی و روحی آنقدر تکرار شدند که از فرط تکرار، عادی جلوه می‌کنند و چون بیشتر افراد سکوت می‌کنند. سؤال دیگری مطرح شده که آیا این به معنی این است که خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی و در خانه یا محل کار مشکلی ندارد؟ همچنین، در این ویدیو تأکید می‌شود آنچه به فرزندانمان یاد می‌دهیم، دقیقاً در رفتار آنها منعکس می‌شود: مثلاً بازی ندادن دختران در مسابقات فوتبال محله فقط به دلیل دختر بودن و زورگویی به دختران. در نهایت نیاز است که تلاش کنیم در جامعه، موضوع «نه به خشونت» در هر سطحی رواج پیدا کند. طبق تحقیقات «آکسفام»، از هر سه زن، یک زن در طول زندگی خود خشونت را تجربه می‌کند. خشونت علیه زنان ریشه در نابرابری جنسیتی و کلیشه‌ها دارد.کارهایی که ما انجام می‌دهیم و مهمتر از آن، کارهایی که انجام نمی‌دهیم تأثیرات بلند مدتی دارند. به افکار و رفتارهای ناپسند و غیر قابل پذیرش درباره زنان و دختران: «نه بگویید!» برای توقف خشونت علیه زنان و دختران، بابد از آنها خواست که درباره تجربیات خود صحبت کنند. به خشونت نه بگویید و چرخه خشونت را بشکنید.